Amerikanska homo- och bisexuella män börjar lära sig om smittfri hiv

21 januari, 2020

Begreppet U = U (Undetectable = Untransmittable) som på svenska blir O = O (Omätbart = Oöverförbart) börjar bli alltmer känt men fortfarande kvarstår missförstånd om överföringsrisker, visar en forskning.

Forskare och myndigheter är överens och mängder av bevis har presenterats. Dagens läkemedel är mycket effektiva och en person med välbehandlad hivinfektion kan inte överföra hiv till andra vid oskyddat sex. När det inte går att upptäcka virus vid rutinmässiga blodprov kallas de ”omätbara” (Undetectale). Kampanjer världen runt upplyser om att U=U (Undetectable = Untransmittable). I Sverige har begreppet O=O (omätbart=oöverförbart) använts för att berätta om smittfri hiv. Nu har en ny studie där 112 000 amerikanska män som har sex med män (MSM) deltagit noterat en ökande acceptans för U = U-budskapet. 54 % av de som uppgav att de var hivnegativa och 84 % av de hivpositiva angav U = U som korrekt.

Studien stöds av National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Resultatet publicerades i December 2019 i Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

– U = U har utvärderats upprepade gånger i flera studier som ett säkert och effektivt sätt att förhindra sexuell överföring av hiv, säger Anthony S. Fauci, M.D och NIAID-direktör.

– Den ökade förståelsen och acceptansen för U = U är uppmuntrande eftersom hivbehandling som förebyggande metod är en grund för ansträngningarna för att stoppa epidemin runt om i världen. Det här budskapet om folkhälsa har makt att minska stigma, skydda hälsan för människor som lever med hiv och förhindra sexuell överföring av hiv till andra.

Forskare samlade in data från flera olika undersökningar 2017 och 2018. Man kunde konstatera att 55 % svarade ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis” på frågan: ”Hur exakt tror du att budskapet Undetectable = Untransmittable är? ”

De som lever med hiv är kunnigare

Acceptansen för U = U var mycket större bland deltagare som själva lever med hiv (84 %) jämfört med hivnegativa (54 %) och de som inte hade testat sig och därför inte visste om sin hivstatus (39 %). Genom att jämföra med en liknande studie med data som samlades in ett år tidigare, fann forskarna att U = U-acceptansen ökat med tiden.

Hivnegativa deltagare i den nu aktuella studien som svarade när de testade sig för hiv eller som deltog i någon förebyggande verksamhet liksom de som tog PrEP, var mer övertygade om att U = U var korrekt. Resultaten tyder på att U = U-acceptans följer med de som är mer engagerade i sin egen sexuella hälsa

– Ett växande antal män som har sex med män (MSM) vet att U = U är korrekt, men vår forskning visar att många fortfarande överskattar risken för hivöverföring från en person med omätbar virusmängd vilket kan bero på att många har svårt att förstå riskbegreppet, konstaterar Dr Rendina, studiens huvudförfattare. Alla publicerade studier visar att oupptäckbar viral belastning är den mest effektiva metoden hittills för att förhindra sexuell hivöverföring. Vi har dock tyvärr fokuserat på att berätta att risknivån är noll snarare än att berätta hur effektiv behandling är för att förebygga spridning av hiv.

Deltagarnas ålder varierade från 13 till 88 år med en medianålder på 32. Cirka 79 % identifierade sig som homosexuella, 18 % som bisexuella och 3 % som queer. Cirka 1 % av de svarande identifierade sig som transpersoner.

Det är viktigt att påpeka att U = U endast avser förebyggande av sexuellt överförd hiv. Kondom behövs fortfarande för att förhindra överföring av andra sexuellt överförda infektioner.

Läs mer om hiv HÄR.

[email protected]