Hivpositiv man frias efter oskyddade samlag

7 juni, 2018

Paul åtalades för framkallande av fara för annan och Sentry.nu har följt fallet och har tidigare skrivit om honom. Han blev frikänd i tingsrätt och hovrätt. Nu har Högsta domstolen sagt sitt. En dom som därmed blir vägledande för eventuella kommande åtal i Sverige. En välinställd hivbehandling gör att risken för att överföra smittan vid oskyddade samlag är minimal. Åtalet för framkallande av fara för annan har därför ogillats.

Åklagaren menade att Paul av grov oaktsamhet hade utsatt målsäganden för fara för allvarlig sjukdom. Detta hade skett genom att han vid två tillfällen hade haft oskyddade samlag med målsäganden.

Framkallande av fara för annan är bara straffbart om det har förelegat en konkret fara för den effekt som är aktuell, t.ex. överföring av en allvarlig sjukdom. För att det ska vara fråga om konkret fara krävs att effekten varit möjlig. Det krävs också att det har förelegat en viss sannolikhet för effekten; det ska framstå som rimligt att förvänta sig effekten som en följd av gärningen.

En välinställd hivbehandling förutsätter att den hivpositiva vid flera provtagningar med visst tidsintervall har en virusnivå i blodplasma som kontinuerligt ligger på en ej påvisbar nivå. Den hivpositiva måste också sköta sin läkemedelsbehandling, ha regelbunden kontakt med vården och får inte ha någon annan sexuellt överförbar sjukdom. I detta fall var samtliga kriterier för en välinställd hivbehandling uppfyllda.

Folkhälsomyndigheten har lämnat ett yttrande till Högsta domstolen och medicinsk expertis har hörts i målet. Den entydiga bild av kunskapsläget som har framkommit är att risken för smittoöverföring är minimal, när någon har en välinställd hivbehandling. Det finns flera omfattande internationella studier som visar detta.

Högsta domstolen gör mot den bakgrunden bedömningen att det inte kan anses föreligga någon konkret fara för hivöverföring på det sätt som krävs enligt straffbestämmelsen, när en hivpositiv med välinställd medicinsk behandling har oskyddade samlag. Om man inte har en välinställd hivbehandling kan dock en konkret fara för hivöverföring finnas. Eftersom hivbehandlingen i detta fall var välinställd, ogillar Högsta domstolen åtalet.

Paul berättar i en kommentar att han är mycket känslomässig och glad för Högsta domstolens beslut och att han är tacksam för att vara en del av vår historieskrivning som han nu hoppas kan förändra vår lagstiftning.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida:

– Vi välkomnar domen eftersom rättsläget har varit oklart. Ett tidigare prejudikat som fram till idag varit vägledande var byggt på föråldrad kunskap. Idag finns det kunskap om att smittsamheten är minimal vid behandlad hivinfektion, säger Anders Tegnell som var kallad som expertvittne till huvudförhandlingen.

Folkhälsomyndigheten anser att varje enskilt fall ska bedömas med utgångspunkt från om personen som lever med hiv har en välinställd behandling eller inte. Den som lever med hiv och som har en välinställd behandling ska inte kunna åtalas för framkallande av fara för annan eftersom risk för smittöverföring inte föreligger.

– Domen är viktig och förhoppningsvis bidrar den på sikt till att minska stigma och diskriminering i relation till hivinfektion, säger Anders Tegnell.

 

Redaktionen Sentry.nu