Över en tredjedel hade testat sig det senaste året

20 november, 2020

Män i Sverige som har sex med män (MSM) tycker att de har bra kunskap om hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI) och bra förutsättningar att kunna ha säker sex, men det finns skillnader i tillgången på förebyggande insatser och den psykiska ohälsa är hög. Det visar resultaten i den svenska delen av den europeiska undersökningen EMIS-2017 som cirka 4 000 MSM deltog i och som Folkhälsomyndigheten nu har redovisat.

Cirka var tredje hade haft kondomlöst analt samlag med en eller flera tillfälliga partner under de senaste 12 månaderna, vilket är ungefär på samma nivå som 2010.

Majoriteten av männen har testat sig för hiv och andra STI någon gång, och över en tredjedel har gjort det under det senaste året. Samtidigt visar resultaten att det fortfarande finns skillnader i tillgång till STI-testning och andra förebyggande insatser, såsom vaccination hot hepatit A och B, både över landet och utifrån männens utbildningsnivå.

– En viktig insats för att utjämna de här ojämlikheterna i förutsättningar till en god hälsa är att öka både tillgänglighet till och information om testning och vaccinationer, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Männen rapporterade generellt en hög förekomst av ångest, depression och självskade- eller suicidtankar. 20 procent hade nyligen haft suicidtankar och/eller tankar på att skada sig själv.

En stor andel uppgav också att de inte är öppna med sin sexualitet för människor man känner, vilket kan ha negativ inverkan på hälsan.

– Här krävs insatser på bred front för att hbtq-personer ska kunna vara så öppna med sin sexuella identitet som man önskar, utan hot om diskriminering eller våld, säger Galit Andersson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten pekar på ett antal förbättringsområden. Förutsättningarna för en god hälsa bland MSM kan förbättras genom insatser för att bland annat öka:

  • kondomanvändningen i samband med anala samlag med tillfälliga partner.
  • kommunikationen om hiv och förebyggande behandling (PrEP och PEP) med tillfälliga partner.
  • frekvensen av testning för hiv och STI oavsett boendeort.
  • vaccination av hepatit A och B med hjälp av mer inriktad information om var man kan vaccinera sig.

[email protected]