RFSL uppmanar regeringen att lyssna på Folkhälsomyndigheten

25 april, 2020

Många oroades över regeringens beslut att halvera anslagen till hivprevention som fattades i samband med höstbudgeten 2016, konstaterar Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

För att ta reda på vad som egentligen hände har de gjort en granskning som presenteras i rapporten “Halveringen av statsanslag 2:4 – en
konsekvensanalys”
. RFSL hoppas kunna bidra till ett starkare framtida hivpreventivt arbete.

RFSL konstaterar bl.a. att regeringen bör utreda instiftande av en folkhälsolag, att regionerna förbättrar sin samverkan, att Folkhälsomyndigheten får medel för metodutveckling och löpande kontakter med organisationer som får statsbidrag och att storleken på anslaget till frivilligorganisationer räknas upp för att kompensera för kostnadsökningar. RFSL vill också att man utvärderar vilka konsekvenser neddragningen av anslaget har fått.

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att det hälsofrämjande arbetet behöver prioriteras, upprätthållas och utvecklas för att riskbeteenden ska minska. RFSL uppmanar regeringen att lyssna på Folkhälsomyndigheten.