Svensk PrEP-reform ett steg närmare

13 juni, 2018

En svensk PrEP-reform, dvs möjligheten för läkare att skriva ut läkemedlet Truvada som förebyggande hivbehandling, har kommit ett steg närmare en verklighet. Tidigare har Folkhälsomyndigheten sammanställt publicerade studier och rekommendationer och Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) har rekommenderat PrEP till bl.a. män som har sex men män (MSM) som har ett sexuellt beteende som är en betydande risk för att smittas av hiv.

Efter en förfrågan från Stockholms läns landsting har nu NT-rådet som för landstingen bedömer nya läkemedelsbehandlingar, kommit med sina rekommendationer.

NT-rådets rekommendation till alla svenska landsting är att Truvada kan användas som preexpositionsprofylax (PrEP) för att minska risken för hivinfektion till vissa riskgrupper så som RAV har rekommenderat och att förskrivning sker inom läkemedelsförmånen.

De påpekar vikten av att patienten följs upp noggrant och kontinuerligt. Förskrivning och uppföljning av PrEP skall alltid ske parallellt med andra smittförebyggande åtgärder såsom information om hur olika sexuellt överförbara infektioner (STI) smittar, kondomanvändning, råd gällande riskreducering, stöd och hjälp för drog-avvänjning och eventuellt även kuratorkontakt. I den övergripande bedömningen skall även förutsättningar till följsamhet beaktas.  Förskrivning bör endast ske av eller i nära samarbete med läkare och mottagningar med erfarenhet av hivbehandling.

Till boende i Stockholm säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) att hon nu vill att PrEP därmed ska införas skyndsamt. Hon kommer nu att diskutera en färdplan för detta med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Redaktionen Sentry.nu