Välbehandlad hiv ökar inte risken för allvarlig covid-19

11 juni, 2021

För personer som lever med en välbehandlad hivinfektion ökar inte risken för allvarlig covid-19. Det visar en ny litteraturöversikt om covid-19 och hiv från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har gjort en litteraturöversikt med publicerad internationell forskning om covid-19 och hiv i länder jämförbara med Sverige. Rapporten visar att personer som lever med en välbehandlad hivinfektion inte har någon förhöjd risk att drabbas av allvarlig covid-19.

I Sverige lever drygt 8 100 personer med en känd hivdiagnos där cirka 96 procent har en välbehandlad hivinfektion. Dessa personer har en jämförbar risk att drabbas av allvarlig covid-19 som för hivnegativa personer.

– Forskning från andra länder ger en fingervisning om läget även i Sverige. Vår rapport visar att riskfaktorerna för allvarlig covid-19 är vanligare i gruppen med låga så kallade CD4-tal som visar på immunsystemets status. Därför är en tidig diagnos viktig, säger Desireé Ljungcrantz, tillförordnad enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten visar också att i den heterogena gruppen av personer som lever med hiv finns det även andra inslag som kan öka risken för allvarlig covid-19, bland annat ojämlika förutsättningar och livsvillkor. Till dessa hör socioekonomiska faktorer som till exempel arbetssituation och födelseland samt att individen har två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt.

När det gäller sociala och psykiska konsekvenser av pandemin visar rapporten även på en högre grad av depression och nedstämdhet för personer som lever med hiv. Här har Folkhälsomyndigheten sett signaler från civilsamhället om ett ökat behov av socialt stöd och sociala sammanhang i covid-19-pandemin för personer som lever med hiv, men kopplingen till själva hivinfektionen är inte tydlig i rapporten.

 

Läs mer HÄR.