Venhälsan får eget avtal – och ökad budget

29 december, 2017

Venhälsans framtid ska säkras. Därför görs ett särskilt avtal med Södersjukhuset om Venhälsan, utanför sjukhusets övergripande avtal med Landstinget. Besöken ökar och budgeten utökas med ca 30 procent.

– Venhälsan har ett viktigt uppdrag för sexuell hälsa och prevention av sexuellt överförbara sjukdomar. Mottagningen på Södersjukhuset har under många år byggt upp stor kunskap och ett stort förtroende hos patienterna. Det vill vi slå vakt om, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Landstinget tecknar nu ett särskilt avtal med Södersjukhuset för Venhälsan, utanför det övergripande s k omställningsavtalet. Omställningsavtalet innebär att sjukhuset självt fördelar medel mellan verksamheterna och inriktningen är att mer vård ska utföras utanför de stora sjukhusen. Venhälsans besökstal har däremot ökat och bedöms under 2018 omfatta 8 700 besök (mot knappt 6 200 besök år 2014).

Budgeten för Venhälsan avseende testningsverksamheten utökas i och med det nya avtalet med ca 30 procent, från ca 10 till ca 13 miljoner kronor.

Vård för sexuell hälsa erbjuds på många håll i landstinget och man ska till exempel kunna få hjälp hos sin husläkare.

– Det är viktigt att alla patienter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet kan vara trygga i att söka vård, i hela vården. Därför har vi infört Sveriges första hbt-policy och arbetar till exempel med hbtq-diplomering, påpekar Anna Starbrink (L).