Hiv

FAKTA OM HIV OCH AIDS

Denna information riktar sig främst till män som har sex med män (MSM).

You will find information in other languages ​​at the end of this text.

Vad är hiv?

Hiv står för humant immunbristvirus och är ett virus som influensa eller förkylning. Ett virus är inget annat än en uppsättning instruktioner för att skapa nya virus, insvept i fett, protein och socker. Utan levande celler kan ett virus inte göra någonting – det är som en hjärna utan kropp. För att göra fler virus (och för att göra alla andra otäcka saker som virus gör) måste ett virus infektera en cell. Hiv infekterar mestadels så kallade CD4-celler, även kända som T-celler eller T-hjälparceller.

En liten film om hiv och CD4-celler eller T-hjälparceller

Dessa celler är vita blodkroppar som håller reda på immunsystemet för att bekämpa sjukdomar. Väl inuti cellen börjar hiv producera miljoner små viruskopior som så småningom dödar cellen och sedan fortsätter att infektera andra celler. Alla läkemedel som används för att behandla hiv verkar genom att störa denna process.

Vad är aids?

Aids står för förvärvat immunbristsyndrom och är ett tillstånd orsakat av hiv. Detta virus attackerar immunsystemet, kroppens ”säkerhetssystem” som bekämpar många olika infektioner. När immunsystemet går sönder förlorar du detta skydd och kan utveckla många allvarliga, ofta dödliga infektioner och cancer. Dessa kallas ”opportunistiska infektioner” eftersom de drar nytta av kroppens försvagade försvar. Du har säkert hört att någon ”dog av aids”. Detta är inte helt korrekt, eftersom det är en eller flera opportunistiska infektioner som orsakar döden. Aids är det tillstånd som låter opportunistiska infektioner få fäste och ta kontroll över kroppen

Hiv kan alltså, utan behandling, leda till immunbristsjukdomen aids. Det går i dag inte att bota någon från hiv eller aids men man kan med framgångsrik behandling leva lika länge som andra, må bra och inte smitta eller överföra viruset till andra. Den som bär på hiv kallas hivpositiv och den som inte gör det kallas hivnegativ.

Hiv i Sverige

Den första svenska patienten med hiv diagnostiserades år 1982 och sedan dess har vår grupp, män som har sex med andra män (MSM), varit hårt drabbad. Under 80-talet och i början av 90-talet ledde infektionen obönhörligen till död men forskning och nya läkemedel kunde därefter vända utvecklingen.

Totalt rapporterades 352 fall av hiv i Sverige under 2021 varav 122 personer (35 %) var män som uppgav sex med en annan man som smittväg. Det är en ökning i vår grupp (MSM) med 8 % från 113 året innan (2020). Detta trots att kända hivpositiva under behandling inte kan överföra viruset, ett pandemiår och trots att förebyggande PrEP-behandling numera finns tillgänglig.

Sannolikt infekteras en stor del av de nyupptäckta av personer som inte har testat sig, som därför inte känner till att de är hivpositiva, som inte medicinerar och därmed också är smittsamma. Det går att slå fast att det är mer riskfyllt att ha oskyddat sex med någon som inte har testat sig under den senaste tiden än med någon som vet att hen är hivpositiv, som får behandling och som vårdas i Sverige.

I Sverige har totalt cirka 13 000 fall av hiv rapporterats sedan 1983. Drygt 8 000 personer lever i dag med hiv i Sverige.         Detta innebär en hivprevalens på cirka 74 personer per 100 000 invånare (cirka 0,07 %) vilket är bland de lägsta nivåerna i Europa

Hiv och aids i världen

37 miljoner människor lever med hiv i världen i dag men bara sex av tio har tillgång till läkemedel. 1,7 miljoner infekterades av hiv under 2018. Det är 40 år sedan aidsepidemin började och det är 20 år sedan vi fick effektiv läkemedelsbehandling.

Det så kallade mörkertalet, dvs de som inte har testat sig och inte vet att de bär på viruset, finns i Sverige men är sannolikt mycket större i många andra länder.

Hur överförs hiv?

Hiv kan överföras genom oskyddat sex med en hivpositiv person som inte vet att hen har hiv och därför inte står under en framgångsrik behandling. Hiv kan också överföras från mor till barn, vid sprutbyte och via blod och blodprodukter.

Vanligaste sexuella smittvägen för män som har sex med män (MSM) är oskyddat analsex. Oralsex innebär lägre risk, men är inte helt riskfritt och man bör undvika att få sperma eller försats i munnen. Viruset finns framförallt i vita blodkroppar och i sperma som också kan innehålla blod. Det räcker inte med att få dessa vätskor på huden för att överföring ska ske, utan virus måste komma in i blodet genom slemhinnorna  eller genom injektion direkt in i blodet. Slemhinnor är de ytor som finns inne i andningsvägarna, mag-tarmsystemet och genitalierna. Slemhinnor består i huvudsak av celler som ibland har uppgiften att utsöndra slem, transportera inandade partiklar men som också har förmågan att absorbera näringsämnen.

Med en välinställd och framgångsrik antiviral medicinering mot hiv blir virusmängden i blod och andra kroppsvätskor omätbar. Forskning har visat att en person under behandling och som har omätbar virusnivå inte kan överföra hiv till en annan. Med kondom förebygger man dessutom att smittas av andra könssjukdomar/STI.

De flesta som upptäcks med hiv i Sverige i dag har smittats i andra länder där många kan vara mer smittsamma på grund av att färre testar sig, färre behandlas och att vården inte år lika bra som i Sverige.

Symtom och besvär

De flesta får ingen symtom på smitta alls men en del får efter en till tre veckor symtom som påminner om halsfluss eller körtelfeber; ont i halsen, feber, ömma och svullna lymfkörtlar på halsen eller i armhålorna. Vissa får också hudutslag som liknar mässling. Symtomen går över inom ett par veckor. Det kan sedan dröja många år innan andra symtom uppträder men viruset finns för alltid kvar i kroppen.

Smittsamheten är extra stor under de första månaderna efter överföringstillfället. Virusmängden är då, innan immunförsvaret hunnit reagera, mycket hög, oavsett om du utvecklar symtom eller inte.

Provtagning/hivtest

Antikroppar bildas i kroppen när man har varit i kontakt med och smittats av hiv. Antikroppar mot hiv kan man upptäcka genom ett blodprov. Hivtest (och eventuell behandling) är kostnadsfritt eftersom hiv ingår i smittskyddslagen. Provsvar får du efter ca en vecka. En del mottagningar erbjuder hivtest med snabbsvar och då får du svar efter en kvart.

Uppföljningstiden är den tid som måste passera från ett misstänkt överföringstillfälle tills dess att man kan ta ett prov som ger ett pålitligt och säkert svar. Naturligtvis är det inget som hindrar dig från att testa dig före denna tidsgräns och sedan göra om det för att tydligare kunna fastställa när och om du eventuellt har blivit hivpositiv.

För hivtest som analyseras i laboratorium (som har bästa känslighet) är uppföljningstiden sex veckor.

För hivtest med omedelbart snabbsvar (som har något lägre känslighet för tidig hivinfektion) är uppföljningstiden åtta veckor.

Vid misstanke om någon av alla sjukdomar orsakad av hiv ska du för ditt eget bästa testa dig så fort som möjligt. För vissa speciella situationer ges särskilda rekommendationer om uppföljningstid. Det gäller exempelvis när så kallad Post Exposure Prophylactis – PEP (se nedan) ges efter att man säkert vet att man har utsatts för hiv. Sådan behandling pågår under fyra veckor och då rekommenderas sex veckors uppföljningstid efter att behandlingen avslutats. Vid misstanke om exponering för den ovanligare hiv-2-varianten rekommenderas tolv veckors uppföljningstid.

Att tänka på inför hivtest med snabbsvar

Det är viktigt att du är förberedd och har tänkt igenom vad det innebär att få ditt provresultat omedelbart på en gång.

Det måste ha gått åtta veckor från smittotillfälle till dess att ett säkert hivnegativt besked kan ges. Motsvarande tid vid test som analyseras i laboratorium är sex veckor.

Om du har symptom som du misstänker beror på hivinfektion är det viktigt att du talar om det för läkaren eller rådgivaren som du träffar i samband med testet.

Hitta en mottagning för hivtest som Sentry.nu har speciellt stort förtroende för nära dig (KLICKA HÄR).

Behandling

Det finns i dag ingen vaccin eller bot mot hiv, men livslång behandling ned olika antivirala mediciner (mediciner mot virus) kan sänka och hämma tillväxten av virus i kroppen. När du åter är tillbaka på virusnivåer som man inte kan upptäcka är du ändå hivpositiv men inte smittsam. För de flesta av de opportunistiska infektioner som kan tillstöta finns numera effektiv behandling.

Det är skillnad på PEP och PrEP

Förväxla inte PEP (Post Expositions Profylax) med PrEP (Pre Expositions Profylax). ”Post” betyder EFTER och ”Pre” betyder FÖRE. ”Profylax” betyder att förebygga en infektion eller sjukdom.

PEP (efter)

Om kondomen går sönder – få inte panik. Räddningen kan vara PEP som är en förebyggande behandling som man kan få för säkerhets skull då man misstänker att man utsatts för hiv vid analsex med en känt hivpositiv person som star under en icke framgångsrik behandling, som har påvisbar virusmängd och därför kan överföra viruset. PEP består av en kombination av olika bromsmediciner.

Pillren ska man ta inom 36 timmar efter överföringstillfället för att förhindra att viruset ska stanna kvar i kroppen. PEP är absolut inte en ersättning för kondom och säkrare sex. Det är en nödlösning om olyckan skulle vara framme. Om du har haft sex med en hivpositiv person som har omätbar virusnivå kan du inte få PEP. Kontakta omgående närmaste infektionsmottagning (eller akutmottagning) om du uppfyller kriterierna här ovan.

PrEP (före)

Den andra behandlingen är förebyggande och är avsedd att tas FÖRE du eventuellt kommer att ha riskfylld sex. PrEP kan skrivas ut av läkare i Sverige inom högkostnadsskyddet men det är mycket viktigt att göra hivtest före och stå under löpande läkaruppföljning därefter.

Syftet med PrEP är att förhindra att du får hiv. PrEP innebär att du regelbundet, i förebyggande syfte, tar läkemedlet Truvada mot hiv. Tabletten som används innehåller två substanser (tenofovirdisoproxil och emtricitabine) som också används vid behandlingen som ges till redan konstaterade hivpositiva personer.

Hiv fortsätter att spridas i världen trots att de flesta vet att konsekvent kondomanvändning ger ett mycket bra skydd. PrEP är ett komplement till kondom för att ge ett utökat skydd men ersätter aldrig kondom. PrEP skyddar INTE mot andra könssjukdomar/STI.

Läkemedel som används för PrEP blockerar möjligheten för hiv att kopiera sin arvsmassa och att etablera en infektion i människans celler. PrEP fungerar bara så länge tillräcklig koncentration av läkemedel finns i kroppen när du kommer i kontakt med viruset. Du måste därför ta tabletten i enlighet med den ordination du får av din läkare.

Bäst bevisat skydd har PrEP om läkemedlet tas dagligen. Det kan ta upp till en vecka efter medicinstarten innan du får säker förebyggande skyddseffekt.

Ett alternativt sätt att ta PrEP är att ta läkemedel ”on demand”. Detta sätt att ta PrEP har inte lika god dokumenterad skyddseffekt som daglig medicinering. ”On demand” innebär att två tabletter tas 2 – 24 timmar före sexuell kontakt och därefter en tablett dagligen så länge riskfylld sexuell aktivitet pågår samt ytterligare två dygn efter sista risktillfället. Om du tar mer än 15 tabletter per månad rekommenderas du övergå till kontinuerlig daglig medicinering.

PrEP rekommenderas i första hand till den som har en mycket hög risk att komma i kontakt med hiv genom att inte använda kondom vid sex med personer med obehandlad hiv.

Du bör även överväga PrEP om du:

  • ofta har sex utan kondom med tillfälliga partners,
  • inte känner till om din partner har hiv eller ej men vet att din partner har ökad risk för hiv (t.ex. injicerar droger eller har flera olika sexpartner etc) eller om du
  • de senaste åren har haft andra sexuellt överförbara sjukdomar, speciellt då syfilis eller anal klamydia eller gonorré.

Skyddseffekten med PrEP har undersökts i flera stora studier. Alla visade att PrEP minskar risken för att drabbas av hiv. Bland män som har sex med män (MSM) var risken att smittas med hiv 44 % lägre bland de som tog PrEP jämfört med de som istället för läkemedel fick placebo (sockerpiller). 44 % var en genomsnittlig siffra och inkluderade både de som tog PrEP dagligen och de som inte var lika följsamma, dvs hoppade över att ta sin tablett vissa dagar.

Bland de som verkligen tog läkemedel dagligen minskade risken för att drabbas av hiv upp till 93 %. Bland hiv-negativa kvinnor och män, som levde i en relation med en partner med obehandlad hiv, minskade risken att bli smittad av sin partner ca 90 % om PrEP togs varje dag.

I de studier som gjorts hade några av deltagarna problem med orolig mage, nedsatt aptit, illamående och huvudvärk. Dessa besvär var ofta milda och övergående. Inga allvarliga eller livshotande biverkningar har observerats i dessa studier men det finns andra rapporter som visar viss risk för mer allvarliga biverkningar i form av påverkan på njurar och skelett.

Det är mycket viktigt att du inte har hiv när du startar PrEP.  Att ta PrEP under pågående hivinfektion innebär mycket hög risk för att hiv blir resistent mot flera läkemedel.

Om du upplever att du har hög risk att smittas av hiv skall du kontakta din närmaste infektionsmottagning för att diskutera PrEP med en läkare.

Om ni kommer fram till att PrEP skulle kunna minska din risk för hiv behöver du genomgå en hälsoundersökning som inkluderar blodprov för hiv (ej snabbsvarstest), prov för andra könssjukdomar/STI inklusive hepatit B. Du måste även lämna blod- och urinprov som kontrollerar din lever- och njurfunktion. Om dessa prover visar att PrEP sannolikt är säkert att använda för dig kan du få recept på läkemedel för tre månaders förbrukning. Det krävs sedan nytt läkarbesök och hivtest för att förnya ditt recept.

Du bör inte sluta använda kondom när du tar PreP. Skyddet mot hiv är inte 100%. PrEP skyddar inte heller mot andra könssjukdomar/STI vilket kondom gör.

Läkemedel för PrEP betalas inom ramen för högkostnadsskyddet. Detta innebär att den totala kostnaden för alla dina receptbelagda läkemedel blir max 2 250 kronor/år. Är du inte mantalsskriven i Sverige måste du betala hela kostnaden själv.

Rättigheter som hivpositiv

Enligt smittskyddslagen är testning, mottagningsbesök och behandling av hiv gratis, dock inte behandling med PrEP. Du har också rätt till det psykosociala stöd som kan behövas för att hantera sjukdomen. Din läkare ska ge dig råd om hur du kan undvika att utsätta andra för överföringsrisk. Du får inte bli behandlad sämre på grund av att du lever med hiv. Hiv omfattas av diskrimineringslagen inom diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

Skydda dig och din partner

Använd kondom och undvik sperma i munnen. Kondom är ett bra skydd mot hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Glöm inte vattenbaserat glidmedel! Använd bara dina egna sexleksaker. Om du nödvändigtvis måste låna eller låna ut – se till så att de är väl rengjorda.

Mer information

Du kan få mer information från en telefonjour eller någon av de mottagningar som erbjuder testning. Du hittar en bra lista HÄR.

Information in other languages

Here you can find useful information about sexually transmitted infections in other languages:

 

Texten uppdaterad 2022-05-30.
All statistik kommer från Folkhälsomyndigheten.