Hiv och aids

Information om hiv och aids

Denna information riktar sig till män som har sex med män (MSM).

Hiv (humant immunbristvirus) kan utan behandling, leda till immunbristsjukdomen aids. Hiv är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Det går i dag inte att bota någon från hiv eller aids men man kan med framgångsrik behandling leva lika länge som andra, må bra och inte överföra viruset till andra.

Facts about HIV in other Languages

Via this link, you can find facts and information in several different languages about HIV and how you can have safer sex and so protect yourself and your partner. To read, download, print out and distribute to your friends!

Hiv bland MSM i Sverige

1982 diagnostiserades den första patienten med hiv i Sverige och sedan dess har vår grupp (MSM) varit hårt drabbad. Under 80-talet och i början av 90-talet ledde infektionen obönhörligen till döden men forskning och nya läkemedel kunde därefter vända utvecklingen.

År 2018 rapporterades totalt 481 fall av hivinfektion i Sverige vilket är något fler än året före. Antal fall som rapporterade smittland Sverige låg på samma nivå som de senaste åren. Annat smittland än Sverige uppgavs i 382 fall och 23 fall saknade information om smittland. Vanligaste smittländerna utanför Sverige var liksom tidigare år Thailand och Eritrea. Majoriteten av fall med rapporterat smittland Sverige diagnosticerades i vår grupp, män som har sex med män.

Hiv-överföring utomlands ökade något bland män som har sex med män under 2018, 116 fall jämfört med 87 fall per år i medeltal under den tidigare femårsperioden.

Under 2018 rapporterades totalt fler fall i åldersgrupperna 30-60 år och något färre fall i åldersgrupperna under 30 år jämfört med tidigare femårsperiod. Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 38 år (spridning 1-77 år). Rapporterade åldrar anges vid anmälningsdatum vilket kan skilja från ålder vid överföring av infektionen.

Liksom tidigare år rapporterades 2018 de flesta fall av hivinfektion från storstadsregionerna. Den största andelen (40 procent) rapporterades i region Stockholm, både bland personer som uppgivit smittland Sverige och bland de som fått infektionen utomlands.

Sannolikt infekteras en stor del av de nyupptäckta av personer som inte har testat sig, som därför inte känner till att de är hivvpositiva och därmed också är mer smittsamma. Man kan slå fast att det är mer riskfyllt att ha oskyddat sex med en kille som inte har testat sig under den senaste tiden än med en kille som vet att han är hivpositiv och som vårdas i Sverige.

I Sverige har totalt cirka 12 000 fall av hiv rapporterats sedan 1983. Drygt 7 500 personer lever i dag med hiv i Sverige. Detta innebär en hivprevalens på cirka 74 personer per 100 000 invånare (cirka 0,07 %) vilket är bland de lägsta nivåerna i Europa.

Hiv och aids i världen

37,9 miljoner människor lever med hiv i världen i dag men bara sex av tio har tillgång till läkemedel. 1,7 miljoner infekterades av hiv under 2018. Det är 35 år sedan aidsepidemin började och det är 20 år sedan vi fick effektiv läkemdelsbehandling.

Det så kallade mörkertalet, dvs de som inte har testat sig och inte vet att de bär på viruset, är sannolikt mycket stort i andra länder.

Hur överförs hiv?

Hiv kan överföras genom oskyddat sex med en hivpositiv person som inte vet att hen har hiv och därför inte står under en framgångsrik behandling. Hiv kan också överföras från mor till barn, vid sprutbyte och via blod och blodprodukter.

Vanligaste sexuella smittvägen för män som har sex med män (MSM) är oskyddat analsex. Oralsex innebär lägre risk, men är inte helt riskfritt och man bör undvika att få sperma eller försats i munnen. Viruset finns framförallt i vita blodkroppar och i sperma som kan innehålla blod. Det räcker inte med att få dessa vätskor på huden för att överföring ska ske, utan virus måste komma in i blodet genom slemhinnorna  eller genom injektion direkt i blodet. Slemhinnor är de ytor som finns inne i andningsvägarna, mag-tarmsystemet och genitalierna. Slemhinnor består i huvudsak av celler som ibland har uppgiften att utsöndra slem, transportera inandade partiklar men som också har förmågan att absorbera näringsämnen.

Med en välinställd och framgångsrik antiviral medicinering mot hiv blir virusmängden i blod och andra kroppsvätskor så låg att den inte är mätbar. Därmed minskar även smittsamheten radikalt och en eventuellt kvarstående överföringsrisk vid sexuella kontakter bedöms vara mycket låg och minimeras ytterligare om kondom alltid används, vilket är viktigt med tanke på andra könssjukdomar.

De flesta som upptäcks med hiv i Sverige i dag har smittats i andra länder där många killar kan vara mer smittsamma på grund av att färre testar sig och att vården inte år lika bra som i Sverige.

Symtom och besvär

De flesta får ingen symtom på smitta alls men en del får efter en till tre veckor symtom som påminner om halsfluss eller körtelfeber; ont i halsen, feber, ömma och svullna lymfkörtlar på halsen eller i armhålorna. Vissa får också hudutslag som liknar mässling. Symtomen går över inom ett par veckor. Det kan sedan dröja många år innan andra symtom uppträder men viruset finns för alltid kvar i kroppen.

Smittsamheten är extra stor under de första månaderna efter överföringstillfället. Virusmängden är då, innan immunförsvaret hunnit reagera, mycket hög, oavsett om du utvecklar symtom eller inte.

Provtagning/hivtest

Antikroppar bildas i kroppen när man har varit i kontakt med och smittats av hivviruset. Antikroppar mot hiv kan man upptäcka genom ett blodprov. Hivtest (och eventuell behandling) är kostnadsfritt eftersom hiv ingår i smittskyddslagen. Provsvar får du efter ca en vecka. En del mottagningar erbjuder hivtest med snabbsvar och då får du svar efter en kvart.

UPPFÖLJNINGSTIDEN är den tid som måste passera från ett misstänkt överföringstillfälle tills dess att man kan ta ett prov som ger ett pålitligt säkert svar. Naturligtvis är det inget som hindrar dig från att testa dig före denna tidsgräns och sedan göra om det för att tydligare kunna fastställa när och om du eventuellt har blivit hivpositiv.

För hivtest som analyseras i laboratorium (som har bästa känslighet) är uppföljningstiden sex veckor.

För hivtest med omedelbart snabbsvar (som har något lägre känslighet för tidig hivinfektion) är uppföljningstiden åtta veckor.

Vid misstanke om någon av alla sjukdomar orsakad av hiv ska du för ditt eget bästa testa dig så fort som möjligt.

För vissa speciella situationer ges särskilda rekommendationer om uppföljningstid. Det gäller exempelvis när så kallad Post Exposure Prophylactis – PEP (se nedan) ges efter att man säkert vet att man har utsatts för hiv. Sådan behandling pågår under fyra veckor och då rekommenderas sex veckors uppföljningstid efter att behandlingen avslutats. Vid misstanke om exponering för den ovanligare hiv-2-varianten rekommenderas tolv veckors uppföljningstid.

Att tänka på inför hivtest med snabbsvar

* Det är viktigt att du är förberedd och har tänkt igenom vad det innebär att få ditt provresultat omedelbart på en gång.

* Det måste ha gått åtta veckor från smittotillfälle till dess att ett säkert hivnegativt besked kan ges. Motsvarande tid vid test som analyseras i laboratorium är sex veckor.

Om du har symptom som du misstänker beror på hivinfektion är det viktigt att du talar om det för läkaren eller rådgivaren som du träffar i samband med testet.

Hitta en mottagning för hivtest som Sentry.nu har speciellt stort förtroende för nära dig (KLICKA HÄR).

Behandling

Det finns ingen vaccin eller bot mot hiv idag, men livslång behandling ned olika antivirala mediciner (mediciner mot virus) kan sänka och hämma tillväxten av virus i kroppen. När du åter är tillbaka på virusnivåer som man inte kan upptäcka är du ändå hivpositiv men minimalt smittsam. För de flesta av de infektioner som kan tillstöta finns numera effektiv behandling.

PEP och PrEP

Om kondomen går sönder – få inte panik. Räddningen kan heta ”Post Exposure Prophylaxis – PEP”. PEP är en förebyggande behandling som kan hjälpa då man misstänker att man utsatts för hiv vid analsex med en känt hivpositiv person som star under en icke framgånsrik behandling och därför kan överföra viruset. PEP består av en kombination av olika bromsmediciner. Pillren ska man ta inom 36 timmar efter överföringstillfället för att förhindra att viruset ska stanna kvar i kroppen. Men PEP är absolut inte en ersättning för kondom och säkrare sex. Det är en nödlösning om olyckan skulle vara framme. Kontakta omgående närmaste infektionsmottagning (eller akutmottagning) om du uppfyller kriterierna här ovan.

PEP (Post Exposure Prophylaxis) är inte samma behandling som PrEP (Pre Exposure Prophylaxis). Den första behandlingen kan man alltså få ”för säkerhets skull” EFTER en kontakt med hiv-viruset, t.ex. efter att kondomen gått sönder.

Den andra behandlingen (PrEP) är en förebyggande behandling som är avsedd att ta INNAN man eventuellt kommer att ha riskfylld sex. PrEP (läkemedlet heter Truvada) kan skrivas ut av läkare i Sverige inom högkostnadsskyddet men det är mycket viktigt att göra hivtest före och stå under löpande läkaruppföljning därefter..

Rättigheter som hivpositiv

Enligt smittskyddslagen är testning, mottagningsbesök och behandling av hiv gratis. Du har också rätt till det psykosociala stöd som kan behövas för att hantera sjukdomen. Din läkare ska ge dig råd om hur du kan undvika att utsätta andra för överföringsrisk. Du får inte bli behandlad sämre på grund av att du lever med hiv. Hiv omfattas av diskrimineringslagen inom diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

Skydda dig och din partner

Använd kondom och undvik sperma i munnen. Kondom är ett bra skydd mot hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Glöm inte vattenbaserat glidmedel! Använd bara dina egna sexleksaker. Om du nödvändigtvis måste låna eller låna ut – se till så att de är väl rengjorda.

Mer information

Du kan få mer information från en telefonjour eller någon av de mottagningar som erbjuder testning. Du hittar en bra lista HÄR.

Texten uppdaterad 2019-10-09.
All statistik kommer från Folkhälsomyndigheten.