Hiv efter en stickskada?

Hiv efter en stickskada?

Hej! Jag har bara en liten fråga om stickskador. Finns det några dokumenterade fall i Sverige där någon fått hiv genom en stickskada?

Svar

Stickskador kan vara av olika karaktär. Hivsmitta när man delar orena sprutor och kanyler vid injektionsmissbruk/chemsex kan vara en form av stickskada och hivsmitta vid sticktillbud eller skärskador inom t.ex. sjukvården kan vara en annan. Under slutet av 80-talet ansåg man det också vara viktigt att poängtera att myggstick inte innebar någon risk. Det kan ju också anses som en stickskada.

Risken för stickskador inom sjukvården är i dag minimal. Alla patienter, oavsett blodsmitta, ska behandlas på ett säkert sätt. Risken för blodsmitta är däremot stor om man delar sprutor och kanyler med någon som bär på smitta. Det gäller naturligtvis också om man delar verktyg vid chemsex. Risken ökar om man gör det i delar av världen där tillgången på effektiv hivbehandling är dålig eller där man testar sig mer sällan än t.ex. i Sverige. Sjukvården kan också ha sämre rutiner än i Sverige.

Om du har varit med om en stickskada eller liknande och är orolig för blodsmitta, så ska du vända dig till närmaste infektionsklinik för rådgivning och eventuellt ställningstagande till PEP.

Det finns inga dokumenterade fall av hivsmitta vid stickskada inom sjukvården i Sverige. Före det att rutinerna förbättrades i Sverige förekom stickskador vid behandling av hivpositiva patienter men snabbt insatt PEP kan i en del av fallen ha hindrat smitta.

Idag rekommenderas inte PEP vid stickskador, om det är känt att patienten med hiv får effektiv behandling och har virusnivåer under mätbar nivå.

Fall av smittöverföring via stick- och skärskador i sjukvården finns rapporterat genom åren från olika delar av världen. Det handlar då om smittöverföring från personer som inte haft effektiv hivbehandling. Risken att hiv ska överföras från en obehandlad person, har i studier beräknats till ca 0,3 procent.

Risken påverkas av dosen/mängden smittat blod som man exponeras för och hur djup eller stor stick- eller skärskadan är. Risken är alltså avsevärt mycket lägre än för t.ex. hepatit B-infektion, där den beräknas till mellan 6 och 30 procent vid stick- eller skärtillbud i sjukvården.

Observera att överföring av hiv via delning av nålar och kanyler vid injektionsmissbruk har skett frekvent i Sverige och omvärlden från 1980-talet och framåt eftersom det dels handlar om kontakt med en större mängd blod som finns kvar i kanylen och kanske vid upprepade tillfällen. Smittspridningen av hiv via denna smittväg har dock minskat stort tack vare att de flesta står under behandling och en utbyggnad av sprutbytesmottagningar där man också hivtestar regelbundet.