Risk för backlash?

Risk för backlash?

Vi homosexuella har fått det ganska bra i samhället. Jag har börjat få farhågor om att allt skulle kunna gå back igen. Tänk om vi blir förföljda och laglösa som förr i världen. Är det här bara hjärnspöken eller är det möjligt att samhället gör oss kriminella inför lagen nån gång i framtiden?

Svar

Hej,

Detta är sannerligen en viktig hälsofråga! Sentry.nu bollar den vidare till RFSL som ständigt jobbar med dessa viktiga frågor både nationellt och internationellt.

Grundläggande mänskliga rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet garanteras numera i viss mån genom olika internationella överenskommelser och för Sveriges del även i form av EU:s stadga om grundläggande rättigheter. Främst är det Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som binder medlemsländerna i Europarådet att exempelvis inte kriminalisera samkönade sexuella handlingar mellan samtyckande vuxna.

Detta har dock inte hindrat exempelvis Ryssland, som är medlem i Europarådet, att införa diskriminerande lagstiftning om förbud mot så kallad propaganda för icke-traditionella sexuella förhållanden. Inom EU ställs krav på ansökarländer att harmonisera sin lagstiftning till EU-standard gällande bland annat diskrimineringslagstiftning, vilket exempelvis medför att nya medlemsländer är tvingade att förbjuda diskriminering inom arbetslivet på grund av sexuell läggning. Utanför Europa och EU finns inte på samma sätt över- eller mellanstatliga instrument för att förhindra att uppnådda grundläggande rättigheter för hbtq-personer inte efterlevs och garanteras, även om FN påbörjat en försiktig process att försöka inkludera sexuell läggning och könsidentitet på olika sätt inom ramen för de konventioner, och andra beslut, som alla FN:s medlemsstater är bundna av. Denna process är dock enbart i ett inledande skede än så länge och kan förmodas ta lång tid. I övrigt är det upp till varje land att garantera sina medborgare lika rättigheter och skyldigheter.

Sverige har nått långt när det gäller att garantera lika rättigheter och skyldigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck, även om en del också återstår att göra. De flesta av dessa rättigheter skulle inte kunna återkallas genom ett enkelt riksdagsbeslut, då det i Sverige, sedan 2011, finns det en spärr mot detta i vår grundlag, vilken innehåller ett grudlagsskydd mot diskriminerande lagstiftning på grund av sexuell läggning (dock inte könsidentitet). I regeringsformens 2 kap 12§ står följande: "Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning.” Regering och riksdag är alltså bundna vid att inte införa lag eller föreskrift som innebär diskriminering på grund av bland annat sexuell läggning. Dessa mekanismer, både överstatliga och nationella, skulle göra det svårt för stat och myndigheter att i närtid börja utsätta hbtq-personer för allvarlig diskriminering och förföljelse.

Om däremot demokratin och de demokratiska institutionerna skulle börja ifrågasättas och luckras upp skulle det med stor sannolikhet drabba hbtq-personer negativt och åter kunna öppna upp för förföljelse och diskriminering.

Lars Jonsson
Politisk handläggare RFSL