Forskaren Hans om sexuell hälsa, övergrepp och mansrollen

10 november, 2023

Sentry.nu har träffat forskaren Hans Knutagård som är universitetslektor i socialt arbete. Han har arbetet i mer än 40 år, både praktiskt och akademiskt. Karriären sträcker sig även utanför Sveriges gränser. Hans forskning handlar om olika former av social utsatthet. Han har skrivit fem kurslitteraturböcker, ett tiotal vetenskapliga publikationer och ett 50-tal övriga rapporter och artiklar. De flesta av dem finns att ladda ner på hans hemsida ingressus.se

Foto Privat.

Forskaren Hans Knutagård föddes i Hässleholm. Hans mamma var tandläkare och pappan var överstelöjtnant. Det har påverkat Hans liv och inriktning då föräldrarna var en viktig faktor i att han studerade till att bli socionom.

– Min mor var väldigt noga med att det inte var någon skillnad mellan kvinnor och män. Min far, som kom från arbetarklassen, accepterade inte att man gjorde skillnad på människor utifrån klass. Båda reste mycket, min mor åkte till olika världsdelar och min far var bland annat FN-observatör vid vapenstilleståndet i Koreakriget. Sammantaget ser jag att min uppväxt har gett mig en grundläggande tro på alla människors lika rätt och värde samt ett internationellt perspektiv på världen. Att kämpa för och hjälpa den enskilda människan har varit och är drivkraften för mig som människa, socionom och forskare. Det här arvet har jag försökt ge vidare till mina fyra barn som arbetar och forskar inom människobehandlande yrken.

Största delen av Hans liv har han arbetat med praktiskt socialt arbete med människor som har varit i olika slags svårigheter och utsatthet. Nyfikenheten att förstå människor för att åstadkomma förändring och att hjälpa dem drev honom till att söka sig till akademin och vidare inom forskning.

– Exempelvis träffade jag efter ett halvår som socionom en ung man som blivit våldtagen av en man, något som etsade sig fast i minnet och kom att bli föremål för en studie om män som blivit utsatta för sexuellt våld.

Hans nyfikenhet har drivit honom till att studera människan i samhället där frågor om sexualitet har varit centralt.

– Bland annat blev jag medveten att vi har ord och formuleringar som ”tillskrivs” en typ av kön, exempelvis våldtäkt som kopplas ihop med kvinnor. Detta ville jag utvidga genom att visa på att ”våldtäkt” är ett fenomen som inte begränsas till kön. När jag skrev studien om män som blivit våldtagna av män möttes jag många gånger av kommentaren att ”män kan väl inte våldtas?”.

– En del anser det fortfarande idag, även om det efterhand blivit mer allmänt känt att män kan också bli utsatta för sexuellt våld på olika sätt. Män som utsätts för sexuellt våld har varit och är fortfarande osynliga i det offentliga samtalet, eller mer korrekt de verkar vara aktivt osynliggjorda. När jag är ute och föreläser om detta händer det nästa alltid att det kommer upp en man och säger ”jag är en av dem”. Jag vill faktiskt påstå att det är nog lika vanligt att pojkar/män blir utsatta som kvinnor.

Hans nämner ett reportage som varit med i tidningen Dagens Nyheter om hur ”storfosterpappan” Göthe Ohlsson utsatte de pojkar som bodde på pojkhemmet Eolshäll för sexuella övergrepp. Han var föreståndare på pojkhemmet 1977–1990.

Foto Privat.

– Jag tänker också på skandalen i USA och Irland där över 4000 katolska präster anklagades för sexuella övergrepp på pojkar. Det som jag främst bär med mig från den studien är att männen inte hade ord – ordlösheten – och hur viktigt det är att vi hjälper människor att göra det talbart det de har utsättas för. Jag tänker också på hur begreppet ”frysa till is” blev påtagligt. När det gäller kvinnlig våldtäkt har det dolts bakom att kvinnan anses vara svagare. Men visar sig när det gäller män vara en mänsklig psykologisk och fysisk reaktion på den våldsamhet individen utsätts för. Efter min studie öppnades bland annat en mottagning i Stockholm och det anordnades konferenser på det temat. Jag tycker att det är tråkigt är att allt det har försvunnit och mäns utsatthet återigen försvunnit bort från dagordningen.

Hans Knutagård har även forskat om sexarbetare.

– Ett fenomen som varit begränsat utifrån kön är försäljning av sexuella tjänster. Jag har skrivit om manlig sexsäljarverksamhet. Den senaste, en engelsk artikel som finns i kortversion på turkiska, följer en kille som säljer sex under 10 år. Det jag kom fram till när det gäller sexuell hälsa var väldigt viktigt. När han sålde sex bland annat för en escortfirma kände han sig som ett objekt som skickades hit och dit och upplevde att han inte styrde över sitt liv. Men när han hade en egen firma kände han sig i kontroll. Att inte vara i kontroll över sitt liv gjorde att han brydde sig mindre om sin hälsa och att praktisera säkrare sex vilket resulterade i att han blev hiv-positiv. I den egna verksamheten hade han alltid använt kondom. Ska man dra några slutsatser av detta pekar det på den ömsesidiga relationen mellan människan och hennes omvärld. Vad vi möter och hur vi blir behandlade påverkar vår inre upplevelse av att kunna styra, kontrollera och äga vårt liv, vilket har betydelse för den fysiska, sexuella och psykiska hälsan.

Hans Knutagård har skrivit många läroböcker.

– Ett annat ämne som oftast inte tas upp är sexualitet i det sociala arbetet. Därför skrev jag en lärobok för några år sedan om just detta. Inte om sexologi, som är så populärt, utan just sexualitet i vid bemärkelse – att se hela människan även som en sexuell varelse. När jag jobbat som lärare har det varit viktigt för mig att undervisningen ska spegla det praktiska sociala arbetet som studenterna ska verka inom.

För Hans är samarbete mycket viktigt.

Foto Privat.

– Samarbeten och samverkan är centralt i de flesta professionerna där kunskap utvecklas och inhämtas. Under mina yrkesverksamma år har jag arbetat i olika internationella sammanhang. Samverkan är en central del för socialt arbete och ger nya och andra perspektiv på de frågor som vi brottas med här i Sverige. Exempelvis besökte jag olika länder, bland annat England, som kommit längre än Sverige när jag skrev min rapport om att förebygga och motverka homofientligt våld, alltså hatbrott Nu är jag med i ett nätverk som forskar på ojämlikhet i hälsa och socialt arbete, ett annat om sexualitet och socialt arbete och ett tredje om den kulturhistoriska verksamhetsteorin.

Hans lever nu ett aktivt pensionärsli_ Numera är jag pensionär, men jobbar kvar på timmar på Socialhögskolan i Lund med handledning och undervisning. Därutöver arbetar jag med uppdrag och rapportskrivning vid förfrågan. Vid sidan av att ta hand om min boxer Java är mitt intresse att bidra till och lyfta fram mäns utsatthet på olika områden, speciellt omkring sexualitet i relation till psykisk ohälsa, stigma, våld och självmord.

Sentry.nu understryker vikten för alla att tänka över sin egen sexuella hälsa, att utöva säkrare sex och kondomer samt att regelbundet testa sig.

Facundo Unia

Länkar

Socialhögskolan SOAM12 VT 2009”men du har ju blivit våldtagen”– om våldtagna mäns ordlöshet.

To do or not do, that is the question: A male sex worker’s perspective

”…det var bara en bögdjävel”

Verksamhet, människa och omvärld

Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning