Oklar ansvarsfördelning i många regioner vid vård av hivpatienter

7 juni, 2021

Vården av hivpatienter är under förändring i många av landets regioner. Många har kontaktat Posithiva Gruppen med frågor och med sin oro. Personer som i över 30 år har kunnat vända sig till sin hivläkare som första steg i vårdkedjan vittnar om att de allt oftare hänvisas till primärvården för all vård som inte är specifikt just hivrelaterad. Samtidigt upplevs primärvården inte rustad på grund av fördomar och okunskap, att kunna bemöta personer med hiv.

Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut gällande vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården i landets olika regioner.

Resultatet visar att ansvarsfördelningen mellan hivvården och primärvården ser olika ut i Sveriges olika regioner. Vissa erbjuds hjälp med primärvårdsåkommor hos hivvården medan andra hänvisar till primärvården. I några regioner erbjuds viss primärvård inom hivvården beroende på problematik och livssituation.

Ett syfte med enkäten var att jämföra regionernas egna beskrivningar med patienters upplevelser av den. De stämmer inte alltid överens med respondenternas upplevelser. Dessutom upplever över 45 % av de som svarat på enkäten det som otydligt vilka besvär man kan få vård för inom hivv- respektive primärvården.

Posithiva Gruppen konstaterar att information om ansvarsfördelning inte nått ut till patientgruppen.

Posithiva Gruppen frågade vilken insatser som genomförts för att öka primärvårdens kunskaper och kunde konstatera mycket få insatser på vare sig övergripande eller regional nivå. Några regioner och infektionskliniker hävdar att enda vägen till normalisering av hiv är att personer med hiv kommer ut till primärvården. Posithiva Gruppen menar att detta argument vittnar om låg förståelse för vilka konsekvenser minoritetsstress och trauma kan få för personer som lever med hiv.

Okunskap och dåligt bemötande inom primärvården kan leda till att personer med hiv som hänvisats till primärvården slutat söka vård för sina besvär. Det måste finnas utrymme för att ge extra stöd till personer som upplever rädsla inför kontakt med primärvården, och att sådan rädsla inte bagatelliseras.

Läs hela rapporten och se hur det fungerar i landets olika regioner HÄR.

[email protected]